Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο δικτυακός τόπος rednnoir.gr είναι μία ιστοσελίδα με ενημερωτικό περιεχόμενο, η οποία παρέχει επίσης υπηρεσίες ηλεκτρονικού καταστήματος. Η διαχείριση της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών ηλεκτρονικού καταστήματος που προσφέρονται διέπονται από την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική»), η οποία περιγράφει και επεξηγεί τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και πως ο δικτυακός μας τόπος διαχειρίζεται και επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας μας (οι οποίοι είναι διαθέσιμοι εδώ: https://rednnoir.gr/termsandconditions/ – στο εξής οι “Όροι Χρήσης”). Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική, οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική έχουν την ίδια έννοια με τους Όρους Χρήσης.

Ως εφαρμοστέα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία νοείται (i) ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), (ii) ο Νόμος 4624/2019 με τίτλο «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και άλλες διατάξεις», (iii) ο Νόμος 3471/2006 σχετικά με την προστασία των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των επικοινωνιών και (iv) οι διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις του Νόμου 2472/1997 σχετικά με την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Η παρούσα Πολιτική αφορά όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται από την ιστοσελίδα μας και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και της χρήσης των υπηρεσιών μας και καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Η παρούσα Πολιτική ωστόσο δεν καλύπτει τη σχέση μεταξύ των χρηστών της ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της COPOW, όπως συμβαίνει στην περίπτωση υπερσυνδέσμων σε σελίδες ή σε περιεχόμενο τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιζόμενων μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Η COPOW δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την πολιτική ιδιωτικότητας και τις πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εν λόγω τρίτων. Άπαξ και μεταφερθείτε στους εν λόγω δικτυακούς τόπους δεν ισχύει η παρούσα Πολιτική και σας συστήνουμε να διαβάζετε τις αντίστοιχες πολιτικές ιδιωτικότητας προκειμένου να ενημερώνεστε για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τις ως άνω ιστοσελίδες.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε οποτεδήποτε την παρούσα Πολιτική. Θα πρέπει συνεπώς να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας από καιρό σε καιρό για να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με οποιεσδήποτε αλλαγές. Είναι επίσης πιθανό ο παρών δικτυακός τόπος να παράσχει στο μέλλον επιπλέον υπηρεσίες. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο προϋποθέτει οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας παρασχεθούν περισσότερες λεπτομέρειες οι οποίες θα ενταχθούν στην παρούσα Πολιτική. Σχετική ανακοίνωση θα τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας μας. Χρησιμοποιήστε την ημερομηνία “Τελευταία ενημέρωση” στην παρούσα Πολιτική, η οποία αναφέρεται στο τέλος αυτής, για να ενημερωθείτε σχετικά με το πότε η εν λόγω Πολιτική τροποποιήθηκε τελευταία.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι:

1. Να διασφαλιστεί ότι γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς, τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγουμε και τα επεξεργαζόμαστε, σε ποιον τα κοινοποιούμε και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε μοιραστεί μαζί μας.

2. Να εξηγήσουμε τα δικαιώματα και τις επιλογές σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την επίσκεψή σας και την πλοήγηση στον ιστόπο μας και την χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Με την αποδοχή αυτών των όρων, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιονδήποτε εκ των εν λόγω όρων οφείλετε να απέχετε από την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας και από την γένει χρήση των υπηρεσιών αυτής όπως τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Σε μία τέτοια περίπτωση οφείλετε επίσης να μην προβείτε στην εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας και στη δημιουργία λογαριασμού στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Τι Δεδομένα συλλέγονται και ο ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας τους

 • Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται κατά την απλή πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας ανεξαρτήτως εγγραφής σας/χρήσης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος:

Κατά την απλή πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας συλλέγονται ορισμένα δεδομένα («δεδομένα χρήσης») προκειμένου για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων (τα οποία δεν θα περιέχουν προσωπικά δεδομένα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αναγνώριση σας), για την ανάλυση της χρήσης, για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας, αλλά και για την πρόληψη κινδύνων ασφαλείας. Τα δεδομένα χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τη γεωγραφική θέση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την πηγή παραπομπής (από ποια σελίδα φτάσατε στον δικτυακό μας τόπο), τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τις διαδρομές πλοήγησης του δικτυακού τόπου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τη συχνότητα και τον τρόπο χρήσης του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του από εσάς.

 • Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση των Υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος:

Με την επιφύλαξη της παραπάνω παραγράφου, ως προς τα στοιχεία που ούτως ή άλλως συλλέγονται κατά την απλή χρήση/πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, συλλέγονται κάποια επιπλέον στοιχεία κατά τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, τα οποία μας γνωστοποιεί ο ίδιος ο χρήστης. Έτσι για την τοποθέτηση και εκτέλεση παραγγελιών ο χρήστης δύναται να πραγματοποιήσει την παραγγελία (i) είτε ως απλός επισκέπτης, (ii) είτε κατόπιν εγγραφής του στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω της χρήσης ειδικά διαμορφωμένης φόρμας. Σε αμφότερες περιπτώσεις συλλέγονται τα στοιχεία, τα οποία ο χρήστης συμπληρώνει στην αντίστοιχη ειδικά διαμορφωμένη φόρμα όπως: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Φυσική Διεύθυνση (συμπεριλαμβανομένου του Ταχυδρομικού Κώδικα), Τηλέφωνο, Λοιπά Σχόλια/Πληροφορίες που είτε ζητώνται από τα πεδία της φόρμας, είτε διαμοιράζεται ο ίδιος ο χρήστης (πχ επιπλέον σχόλια). Αντίστοιχα στοιχεία συλλέγονται από εμάς σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να επικοινωνήσει μαζί μας αποστέλλοντας μας μήνυμα μέσω της ειδικά διαμορφωμένης φόρμας επικοινωνίας.

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας προς τον σκοπό εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης που συνάπτεται και προς το σκοπό απάντησης σε τυχόν απορίες ή σχόλια του χρήστη σε περίπτωση που υποβάλει τέτοια , προς τον σκοπό διεκπεραίωσης των παραγγελιών, όπως π.χ. για την επικοινωνία με τον επισκέπτη/εγγεγραμμένο χρήστη αναφορικά με τα στάδια στα οποία βρίσκεται η παραγγελία, την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την παραγγελία και γενικώς την παροχή πληροφοριών για αγορές που έχει πραγματοποιήσει, την παράδοση της παραγγελίας στον επιθυμητό τόπο/χώρο, την ταυτοποίηση του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη σε κάθε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς και την ενημέρωσή του για το υπάρχον απόθεμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα, για την έκδοση αποδείξεων τοποθέτησης παραγγελίας (proof of order), για την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών (τιμολόγια, αποδείξεις), για την εσωτερική τήρηση αρχείων, για την επικοινωνία μαζί σας σε απάντηση των σχολίων/ερωτήσεων που μας έχετε απευθύνει μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας.

Ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η COPOW ενδέχεται να συλλέγει στατιστικά μη προσωπικά στοιχεία που αφορούν στο ποια προϊόντα αγοράζει ή φυλλομετρά συχνότερα ο χρήστης και πόσες φορές επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα ή διαμοιράζεται σε κοινωνικά δίκτυα τους υπερσυνδέσμους των προϊόντων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Ενδέχεται επίσης να σας αποστέλλουμε περιοδικά διαφημιστικά μηνύματα ή/και newsletter σχετικά με τα νέα μας προϊόντα, ειδικές προσφορές ή άλλες πληροφορίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας φανούν χρήσιμες χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε παράσχει, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε εγγραφεί στον κατάλογο αποδεκτών του newsletter της COPOW .Σημειώνεται ότι ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώσει την αληθή διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αποστολής προϊόντων, ενώ αναγνωρίζει ότι κάθε ψευδής δήλωση καθιστά ανέφικτη την εκτέλεση της όποιας μεταξύ αυτού και της COPOW σύμβασης πώλησης, με επιφύλαξη της τελευταίας προς αποζημίωση εκ μέρους του χρήστη για κάθε θετική ζημία υποστεί από αυτή συμπεριφορά του (ανεξαρτήτως εάν ήταν υπαίτια ή όχι).

Επίσης ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη του κωδικού εισόδου στο προφίλ χρήστη που θα δημιουργήσει. Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η COPOW δεν δύναται να επέμβει στη διαδικασία ταυτοποίησης εισόδου στο Κατάστημα, ούτε δύναται να γνωρίζει το συνθηματικό – κωδικό χρήστη που έχει επιλέξει.

 • Δεδομένα πληρωμών:

Για την ολοκλήρωση της αγοράς ζητείται από τον χρήστη να επιλέξει τρόπο πληρωμής. Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να μην πληρώσει δια αντικαταβολής μόλις του παραδοθεί το προϊόν ή δια κατάθεσης σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναφέρονται ως επιλογή τότε θα έχει επιλέξει την ηλεκτρονική πληρωμή. Σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης μεταφέρεται στο ασφαλές περιβάλλον του PayPal, όπου και καταχωρεί τα δεδομένα που του ζητούνται. Ο παρών ιστότοπος και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σε καμία περίπτωση δεν αποθηκεύουν τα δεδομένα πληρωμών (στοιχεία καρτών κ.λπ.). Επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση ότι όλες οι συναλλαγές και επικοινωνίες που πραγματοποιούνται μέσω του παρόντος ιστοτόπου γίνονται με την χρήση πιστοποιητικού TSL 1.3 και συνεπώς, είναι κρυπτογραφημένες, παρέχοντας την μέγιστη δυνατή ασφάλεια ενάντια στην υποκλοπή προσωπικών δεδομένων.

Αποδέκτες των Δεδομένων Σας:

Αποδέκτης των δεδομένων σας είναι αποκλειστικά η COPOW Τα προσωπικά σας δεδομένα φυλάσσονται με ασφάλεια και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο. Η COPOW δεν διαβιβάζει, πωλεί, διανέμει ή μισθώνει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εκτός αν έχετε δώσει ρητά την συγκατάθεσή σας ή απαιτείται από τον νόμο να προβεί σε αποκάλυψη αυτών. Πιο συγκεκριμένα, η COPOW μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους είτε όταν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για τη δημιουργία, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας ή σχετικής κλήσης Αρμόδιων Αρχών, είτε στο πλαίσιο διοικητικής ή εξώδικης διαδικασίας, είτε προς το σκοπό της πρόληψης ή της διακοπής μιας επίθεσης στα συστήματα υπολογιστών ή τα δίκτυά της ή την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της.

Επίσης η COPOW ενδέχεται να χρησιμοποιεί τρίτους αποδέκτες ή/και εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της, όπως παρόχους τεχνικών υπηρεσιών που φιλοξενούν, αποθηκεύουν, διαχειρίζονται και συντηρούν τον δικτυακό της τόπο, το περιεχόμενό του και τα δεδομένα που συλλέγονται αλλά και άλλους παρόχους τεχνικών υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για να επικοινωνεί μαζί σας στις περιπτώσεις όπου έχει λάβει την ρητή συναίνεσή σας για αυτή την επικοινωνία.

Επίσης η COPOW χρησιμοποιεί αναγκαστικά υπηρεσίες τρίτων ως προς τη μεταφορά των αντικειμένων που έχουν παραγγελθεί από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στον χώρο σας. Είναι εύληπτο ότι η κοινοποίηση και ο διαμοιρασμός των εν λόγω δεδομένων, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας σας, με τους εν λόγω τρίτους παρόχους υπηρεσιών ταχυμεταφορών είναι απαραίτητος. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος εκ μέρους του χρήστη για τη γνωστοποίηση της ταυτότητας του συνεργαζόμενου τρίτου παρόχου μεταφορών, η COPOW θα ανταποκρίνεται γνωστοποιώντας τα στοιχεία της επιχείρησης που έχει αναλάβει την εκτέλεση της συγκεκριμένης μεταφοράς για την οποία υποβάλλεται το αντίστοιχο αίτημα.

Σε κάθε περίπτωση η COPOW χρησιμοποιεί μόνο υπηρεσίες τρίτων, οι οποίοι συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά στοιχεία που τους παρέχονται αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν (π.χ. τεχνικές υπηρεσίες, τεχνική υποστήριξη δικτυακού τόπου, αποστολή παραγγελίας) και οι οποίοι συμφωνούν και εγγυώνται ότι όλες οι επεξεργασίες στις οποίες προβαίνουν θα είναι νόμιμες και συμμορφούμενες με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και οι οποίοι λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που είναι αναγκαία ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων.

Παραγγελίες Υπέρ Τρίτων

Στην περίπτωση που ο παραλήπτης είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον χρήστη, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεση του τρίτου φυσικού προσώπου, για την υποβολή και καταχώρηση των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων που θα επιτρέψουν την εκτέλεση της παραγγελίας καθώς και για την περαιτέρω επεξεργασία τους από την COPOW σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική.

Σε περίπτωση ωστόσο που η COPOW εναχθεί με οποιονδήποτε τρόπο για την επεξεργασία δεδομένων τρίτων προσώπων στο πλαίσιο της ανωτέρω αιτίας, ο χρήστης που υπεύθυνα δήλωσε δια της αποδοχής των παρόντων όρων, ότι υφίστατο η συναίνεση του τρίτου υποκειμένου, επέχει θέση δικονομικού εγγυητή έναντι της COPOW και αναλαμβάνει να καταβάλλει κάθε ποσό, το οποίο η COPOW θα κληθεί να καταβάλει στο πλαίσιο τυχόν δικαστικής ή εξωδικαστικής διένεξης. Ομοίως ο εν λόγω χρήστης θα κληθεί να καταβάλει στην COPOW το σύνολο των δικαστικών και άλλων νομικών εξόδων στα οποία η τελευταία θα υποβληθεί, ενώ επιπλέον αναλαμβάνει να καλύψει οιαδήποτε περαιτέρω ζημία υποστεί η COPOW όπως λ.χ. λόγω διαφυγόντων κερδών ή λόγω ηθικής βλάβης εξαιτίας της μείωσης της φήμης και της αξιοπιστίας της.

Ασφάλεια:

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας είναι ασφαλή. Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσή σας (on-line session) όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά σας στοιχεία κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης TLS 1.3. κατά την αποστολή σας από τον διακομιστή σας στο σύστημά μας, ώστε να εμποδίζεται η υποκλοπή του κατά τη μεταφορά τους. Προκειμένου, δε, να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία σας, έχουμε δημιουργήσει κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγουμε.

Ειδικά για τους Ανηλίκους:

Σύμφωνα με τα ειδικότερα στο άρθρο 21 του Ν. 4624/2019, ανήλικοι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών απαγορεύεται να γνωστοποιούν μέσω της ιστοσελίδας μας προσωπικά τους δεδομένα, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους. Παρακαλούνται συνεπώς όσοι χρήστες είναι κάτω των (15) ετών να μην επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας και να μην υποβάλουν πληροφορίες σε μας, εκτός εάν έχουν λάβει αποδεδειγμένα την συγκατάθεση του κηδεμόνα τους. Σε περίπτωση που οι χρήστες της ιστοσελίδας εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία, θεωρούμε ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους.

Χρονικό Διάστημα Επεξεργασίας των Δεδομένων Σας:

Η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται μόνο για όσο απαιτείται, ώστε να εκπληρώνονται οι σκοποί της επεξεργασίας (όπως ορίστηκαν πιο πάνω) ή μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Έτσι, στην περίπτωση που πραγματοποιήσετε παραγγελία ως απλός επισκέπτης τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν στα αρχεία μας μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση της συγκεκριμένης παραγγελίας με εξαίρεση μόνο τα δεδομένα συναλλαγής για φορολογικούς λόγους καθώς και τα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω στην ενότητα <<Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται κατά την απλή πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας ανεξαρτήτως εγγραφής σας/χρήσης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος>>. Αντίστοιχο θα είναι και το χρονικό διάστημα της επεξεργασίας σε περίπτωση που έχετε επικοινωνήσει μαζί μας μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας, οπότε και τα στοιχεία θα σας θα διαγραφούν μόλις διεκπεραιωθεί το αίτημα που έχει υποβληθεί. Στην περίπτωση που πραγματοποιήσετε παραγγελία κατόπιν εγγραφής στην ιστοσελίδα μας ή εγγραφείτε στη λίστα αποστολής του newsletter, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν στα αρχεία μας μέχρις ότου ζητήσετε την διαγραφή τους. Αντίστοιχα και μέχρι να υποβληθεί αίτημα διαγραφής τους από τον χρήση διατηρούνται και τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την απλή πλοήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα μας ανεξαρτήτως του τρόπου που ο τελευταίος έχει κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας (δηλαδή με ή χωρίς εγγραφή, με αποστολή σχολίων μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας κ.λπ.) και αναφέρονται παραπάνω στην ενότητα <<Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται κατά την απλή πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας ανεξαρτήτως εγγραφής σας/χρήσης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος>>. Στην περίπτωση που απαιτείται από τη νομοθεσία ή σε περίπτωση που απαιτείται για την δικαστική διεκδίκηση ή υπεράσπιση της COPOW έναντι νομικών αξιώσεων η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η COPOW θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Δικαιώματα Σας ως προς τα δεδομένα που συλλέγονται από εμάς:

Ο χρήστης της ιστοσελίδας αποτελεί το υποκείμενο των δεδομένων που συλλέγονται και συνεπώς διαθέτει το σύνολο των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 12-23 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Έτσι:

 1. Κατόπιν αιτήματος σας, θα σας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το αν και ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται σε σχέση με εσάς («δικαίωμα πρόσβασης»).
 2. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι λανθασμένα, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωσή τους στο βαθμό που είναι ανακριβή ή/και ελλιπή («δικαίωμα διόρθωσης»).
 3. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας («δικαίωμα διαγραφής»). Δεσμευόμαστε ότι θα διαγράψουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός (7) ημερών τα προσωπικά σας δεδομένα υπό τους όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Ωστόσο τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μόνο αν δεν υπάρχει κάποια νομική υποχρέωση της COPOW ή αν δεν υπάρχει άλλο έννομο δικαίωμα της για να τα διατηρήσει. Παρακαλούμε επίσης να λάβετε υπόψη σας ότι η διαγραφή των δεδομένων σας συνεπάγεται ότι η COPOW δεν θα είναι πλέον σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες της όταν αυτές απαιτούν τη χρήση συγκεκριμένων δεδομένων όπως λ.χ. είναι η περίπτωση της διεκπεραίωσης παραγγελιών.
 4. Έχετε επίσης δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 5. Επιπλέον κατόπιν αιτήματός σας είναι δυνατόν να ανακοινωθεί κάθε διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα εν λόγω δεδομένα, στο μέτρο του εφικτού και εφόσον κάτι τέτοιο δεν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια, καθώς και να ενημερωθείτε για τους εν λόγω αποδέκτες.
 6. Δύναστε επίσης να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ήτοι σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το δικαίωμα να τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («δικαίωμα φορητότητας»).
 7. Ως υποκείμενο των δεδομένων μπορείτε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση («δικαίωμα εναντίωσης»).
 8. Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφιλ, εφόσον η απόφαση θα είχε νομικές επιπτώσεις για εσάς ή άλλες εξίσου σημαντικές επιπτώσεις.
 9. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέλλον, εν όλω ή εν μέρει. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.
 10. Τέλος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παρακαλείσθε να απευθύνετε αυτά τα αιτήματα ή άλλες ερωτήσεις και σχόλια σχετικά με αυτή την παρούσα Πολιτική ή τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: www.rednnoir.gr

ή μέσω επιστολής στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση:

Δροσοπούλου 52 Αθηνα Κυψελη

Η τελευταία επικαιροποίηση της παρούσας Πολιτικής πραγματοποιήθηκε στις 12/11/2019

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ’ αόριστον. Αυτό γίνεται ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε αυτόματα τα σχόλια που ακολουθούν, αντί να τα κρατάμε σε ουρά συντονισμού.

Για χρήστες που εγγράφονται στον ιστότοπο μας, αποθηκεύουμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να βλέπουν, να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν τα προσωπικά δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή (εκτός από το να μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές του παρόντος ιστότοπου μπορεί επίσης να βλέπουν και να επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Που θα σταλούν τα δεδομένα σας

Τα σχόλια επισκεπτών ενδέχεται να ελέγχονται μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Επιπλέον πληροφορίες

Πως προστατεύουμε τα στοιχεία σας

Τι διαδικασίες έχουμε υιοθετήσει για την παραβίαση δεδομένων

Από ποιους τρίτους λαμβάνουμε δεδομένα

Σε τι αυτόματη λήψη απόφασης και/ή δημιουργία προφίλ προβαίνουμε με τα δεδομένα των χρηστών

Απαιτήσεις δημοσιοποίησης κανονιστικών ρυθμίσεων